Historial

Garze-Historial

Garzê

DESDE 13 DÍAS/11 NOCHES
Europa -  Chengdu - Dujiangyan - Wolong Panda Reserve - FourGirls Mountain -  Shuangqiao Valley - Danba -Mosika-  Bamei- Daofu - XinDuQiao- Tagong - Reme - Kangding-Mugecuo -Hailuogou Glacial Park-Moxi town - Chengdu -  Europa

DETALLES