Cultural

Garze-Cultural

Garzê

DESDE 12 DÍAS/10 NOCHES
Europa - Chengdu - Dujiangyan - Wolong Panda Reserve - FourGirls Mountain - Shuangqiao Valley - Danba -Mosika- Bamei- Daofu - XinDuQiao- Tagong -Kangding-Mugecuo -Hailuogou Glacial Park-Moxi town - Chengdu - Europa

DETALLES